ทางเดินของเราหรือทางเดินของใคร????

ทางเดินวนเวียนต่างกันไปตามทางของตน
แม้ตัวเราเอง…ปีนี้จะเป็นอย่างไร… ก็ต้องอดทน
 
บ า ง ค รั้ ง .. เ มื่ อ คุ ณ ร้ อ ง ไ ห้

ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ด้ เ ห็ น น้ำ ต า ข อ ง คุ ณ  

บ า ง ค รั้ ง .. ที่ คุ ณ บ า ด เ จ็ บ

ไ ม่ มี ใ ค ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด ข อ ง คุ ณ 
ม่ มี ใ ค ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม เ ค รี ย ด ข อ ง คุ ณ

บ า ง ค รั้ ง … เ มื่ อ คุ ณ มี ค ว า ม สุ ข

ไ ม่ มี ใ ค ร สั ง เ ก ต เ ห็ น ร อ ย ยิ้ ม ข อ ง คุ ณ

แ ต่ ท ว่ า ….

ข อ เ พี ย ง คุ ณ ต ด สั ก ค รั้ ง

ทุ ก ค น จ ะ รู้ ทั น ที !!! ……….. ทำ ไ ม น๊ า … ??

อุ ต ส่ า ห์ แ อ บ ๆ ..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: